Stijging IJsselmeerpeil van de baan

De plannen om het waterpeil van het IJsselmeer in de toekomst met 1,5 meter te laten stijgen zijn definitief van de baan. De zoetwatervoorraad is in de zomermaanden voldoende te vergroten met minder peilstijging, in combinatie met een flexibeler peilbeheer. Bij te veel water kan ook door middel van pompen in de Afsluitdijk geloosd worden op de Waddenzee. Dat blijkt uit het Deltaprogramma 2013, dat vorige week door Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Advies Deltacommissie

In september 2008 adviseerde de toenmalige Deltacommissie onder voorzitterschap van oud-minister Cees Veerman het peil van het IJsselmeer op termijn (2100) te laten stijgen met 1,5 meter. Op die manier zou het – met alle klimaatveranderingen in het verschiet – mogelijk blijven om onder vrij verval te spuien naar de Waddenzee en zouden we ook verzekerd zijn van ‘droge voeten’. Een dergelijke peilstijging zou vergaande consequenties hebben voor de watersport en tal van andere functies van het IJsselmeergebied.

Gevolgen

Na het uitkomen van het advies van de commissie Veerman is uitgebreid gesproken met alle maatschappelijke organisaties over het toekomstig peil van het IJsselmeer. Ook  vertegenwoordigers van het Watersportverbond hebben in vele bijeenkomsten gewezen op de gevolgen van een peilverandering voor de watersport. Een hoger peil leidt tot doorvaartproblemen bij vaste bruggen, een lager peil tot baggerproblemen van vaargeulen en havens en een sterk wisselend peil moet leiden tot aanpassing van steigers, havenvoorzieningen en dergelijke. Ook kan een verlaging van het waterpeil leiden tot meer waterplantengroei met alle overlast van dien voor de watersport.

Nieuwe inzichten

Gaandeweg is het inzicht geboren dat grote hoeveelheden water ook door middel van nieuw aan te leggen pompen in de Afsluitdijk naar de Waddenzee geloosd kunnen worden. Misschien iets minder duurzaam dan het lozen onder vrij verval, maar veel goedkoper dan het laten meestijgen van het IJsselmeerpeil met de zeespiegestijging. Dat inzicht is nu overgenomen in het Deltaprogramma 2013 van de Deltacommissaris, dat door staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Toekomstplannen

In 2014 wordt een besluit genomen over het nieuwe IJsselmeerpeil per 2015. Daarmee zal een stapje gezet worden in de richting van het peil in de verre toekomst. Wat dat toekomstig peil zal zijn, is nog onzeker. Zeker is in ieder geval dat het geen 1,5 meter er bovenop zal zijn. Diverse regionale vertegenwoordigers van het Watersportverbond zullen dus nog wel even de vinger aan de pols moeten houden.

Bron: Watersportverbond