Obligatie lening vervanging steiger

Afgelopen jaarlijkse algemene leden vergadering, en middels de laatste MAKJAN heeft u kennis kunnen nemen van de plannen van uw bestuur om de huidige houten steiger in zijn geheel te vervangen. Daar het hier een flinke investering betreft zal het noodzakelijk zijn om ook extern gelden aan te trekken, hiervoor heeft u reeds een fiat gegeven tijdens deze vergadering.

Ook is tijdens deze vergadering gemeld de mogelijkheid om middels een obligatie lening te helpen de vereniging financieel te ondersteunen, en op deze manier de rente lasten laag te houden.

Vanuit de vergadering kwamen hierover al positieve geluiden naar voren!

Het moment van actie is nu aangebroken!

Om een en ander nu verder concreet te maken onderstaande de voorwaarden:

– Rente 3 % of rente vrij (graag aangeven);

– Obligaties in coupures van € 100,–(aan toonder);

– De jaarlijkse aflossing is minimaal € 2.500,–, of eventueel meer als de jaarrekening daar ruimte voor biedt. Aflossing gebeurt bij jaarlijks uitloting. Uitgelote obligaties worden jaarlijks, op de jaarlijkse algemene ledenvergadering bekend gemaakt.

– Opzegging en/of beëindiging van het lidmaatschap cq. donateurschap geeft geen recht op directe aflossing.

– Algehele aflossing is slechts mogelijk op verzoek, en voor zover de financiële draagkracht van de vereniging dat toelaat. Een en ander is ter beoordeling aan het bestuur.

– Betaalbaarstelling van eventuele rente van deze obligaties is jaarlijks achteraf, en zal in overleg met de penningmeester plaats vinden.

De administratie van deze obligaties berust bij de penningmeester, deze zal daartoe een register aanleggen. Uitgifte van de obligaties zal plaatsvinden na ontvangst van uw bijdrage.

Wij hopen op deze manier een substantieel bedrag binnen te krijgen ter ondersteuning van onze plannen. Los van uw financiële ondersteuning zullen wij tevens een beroep gaan doen op uw zelfwerkzaamheid.

• Wilt u inschrijven op deze obligatie lening wilt u dan gebruik maken van het volgende e-mail adres : [email protected] (penningmeester).

• Als u direct besluit om al bij te dragen, kunt u uw bijdrage overmaken op rekening 90.39.21.448 onder vermelding van ‘Obligatie lening’, de obligaties zult u dan via de penningmeester t.z.t. ontvangen.

Bestuur Watersport vereniging de Zuiderzee