Watersportverbond in gesprek met ministerie van Financiën

BTWlogoHet Watersportverbond is in gesprek met het ministerie van Financiën om criteria op te stellen voor motorbootverenigingen waardoor ze de huidige Btw-vrijstelling kunnen blijven behouden.

Het Watersportverbond wil deze criteria opstellen met bestuursleden van aangesloten motorbootverenigingen. Wie wil meedoen?

De belastingwet in Nederland kent een vrijstelling Btw voor sport. Deze vrijstelling, alleen voor sportverenigingen zonder winstoogmerk, betreft diensten die te maken moeten hebben met sport en lichamelijke opvoeding. Deze vrijstelling is er om sport laagdrempelig (lees: betaalbaar) te houden.

Voor watersportverenigingen gelden binnen deze Btw-vrijstelling aparte regels, opgesteld door de Nederlandse overheid. Het Europese Hof van Justitie heeft ,op aandringen van commerciële jachthavens in Nederland, de Nederlandse overheid op de vingers getikt. De Commerciële jachthavens zijn van mening dat watersportverenigingen door de huidige BTW-regels bevoordeeld werden ten opzichte van hun eigen bedrijf.

Enerzijds was de Nederlandse overheid te coulant, anderzijds te strikt in het toepassen van de Btw-vrijstelling. Zo werden watersportverenigingen met personeel in dienst, waarvan de loonkosten boven de € 4.538 per jaar uitkomen, niet vrijgesteld van Btw. Dit is volgens het Europese Hof niet conform de Europese richtlijnen en dus moet deze uitsluiting worden gerepareerd in de Nederlandse wet.

So far so good, zul je ongetwijfeld denken. Maar de Nederlandse overheid is ook op haar vingers getikt omdat wat wij in Nederland motorbootsport, watersport vinden, in Europese ogen geen sport is. Tenminste een groot deel van die motorbootsport. Dat is in hun ogen pleziervaart met een motorvaartuig, en zeker geen sport! En hier zit een duivels groot dilemma. Sport en recreatie hangen in Nederland nauw samen, dusdanig dat de Nederlandse sportwereld en het ministerie van VWS (sport) geen onderscheid wil en kan maken in deze begrippen. Immers waar begint en eindigt sport, en idem dito recreatie? is de vraag. Iedereen die top- en competitiesport bedrijft, daarover is de opvatting unaniem: dat zijn sporters. Maar de twijfel wordt groter bij het herenelftal 15 van een hockeyclub. Is dat dan wel sport? of een lid van een tennisvereniging dat slechts af en toe een balletje slaat op de club. Of die atleet die wekelijks zijn rondje loopt over de dijk of in het bos. Zijn dit sporters of recreanten?

Om dit dilemma bespreekbaar te maken en tot een goede oplossing te brengen is het Watersportverbond in overleg met het ministerie van Financiën, daarin vergezeld door NOC*NSF en onze zusterorganisatie KNMC/VNM. In dit overleg heeft het ministerie ons te kennen gegeven deze discussie omtrent sport en recreatie niet te willen aangaan. In haar ogen is deze discussie al eerder gevoerd en afgerond en bestaat daarover consensus, ook bij de Nederlandse fiscus. Maar hoe dan wel tot een bruikbare oplossing te komen?, zul je je afvragen.  Afspraak is dat bovengenoemde gesprekspartners criteria gaan formuleren waaraan motorbooteigenaren moeten voldoen, wil hun vereniging hun Btw voordeel behouden. Het Europese Hof heeft al een voorschot op mogelijke criteria gedaan. Zij denkt dan aan zaken als vorm, snelheid, wendbaarheid, gewicht of afmetingen van een vaartuig. Het Watersportverbond wil hier niet aan. Onze overtuiging is dat als deze discussie de bovenhand gaat krijgen, we er niet aan ontkomen dat bepaalde categorieën motorboten uitgesloten worden van een gunstige Btw- regeling. En dat proberen we vanzelfsprekend zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom willen we de criteria zo ruim mogelijk formuleren, om zo min mogelijk eigenaar van motorvaartuigen de dupe te laten worden van een nieuwe Btw-regeling. Maar het staat in onze ogen wel buiten kijf dat de prestatie bestaande uit enkel verhuur van boten, ongeacht of de huurder met de boot sportieve activiteiten gaat verrichten, niet binnen de vrijstelling valt. Dat was al zo geregeld binnen de huidige Btw-regeling en deze uitzondering zal wel zo blijven. En ook niet de verhuur van een ligplaats aan woonbooteigenaren. Ook deze zijn in onze ogen Btw-plichtig.

Je begrijpt dat onze taak  in het formuleren van vrijstellingscriteria voor motorvaartuigen een lastige aangelegenheid is. Maar we doen er alles aan om zo’n gunstig mogelijke regeling te treffen.

Het volgende overleg met het ministerie van Financiën staat gepland voor begin mei.

Graag willen wij in deze een beroep doen op onze eigen motorvaartuigverenigingen. Samen met jullie willen wij deze mogelijke criteria verkennen en formuleren. Derhalve een oproep naar bestuurders van deze verenigingen: indien je wil meedenken en praten, doe dan mee en meld je voor 5 april aan bij Roeland Geertzen, manager belangenbehartiging Watersportverbond, via de mail.

Werkzaamheden aan de Urkersluis

Urkersluis-Foto-RijksmonumentenWERK 1

Dinsdag 5 april zijn er duikwerkzaamheden bij de Urkersluis tussen 8.00 en 12.00 uur.

De Urkersluis is dan gestremd voor de scheepvaart.

 

WERK 2

Provincie Flevoland gaat de houten sluisdeuren vervangen van de Urkersluis op Urk in de maand juni van dit jaar.

De werkzaamheden gaan twee weken duren verspreidt over drie weken. Deze werkzaamheden leveren vooral hinder

op voor de scheepvaart, doordat deze voor een aantal dagen is gestremd.

 

Inloopavond

Op donderdag 21 april houdt de provincie een inloopavond van 19 tot 21 uur. Waarschijnlijk gaat dit plaatsvinden in het gemeentehuis.

Dit moeten wij nog definitief afspreken met de gemeente.

 

Urkersluis is dicht voor de scheepvaart van

  • Maandag 13 juni 6.00 uur tot en met maandag 19 juni 6.00 uur;
  • Maandag 25 juni 6.00 uur tot en met maandag 4 juli 6.00 uur;
  • In de week van zondag 19 tot en met zondag 24 juni is de sluis open voor beroeps- en recreatievaart.

 

Op verzoek van de bedrijven op Urk en in Emmeloord wordt het werk in twee los van elkaar staande weken uitgevoerd,

zodat zij in die ‘vrije week’ de voorraden weer kunnen aanvullen over water. Omvaren kan voor de recreatievaart via de Friesesluis.

Voor beroepsvaart zijn geen alternatieve routes beschikbaar.

 

Hinder wegverkeer en afsluiting Sluisweg

De weg over de brug, de Sluisweg, wordt een 4-tal momenten kort gestremd ten behoeve van het uit en in hijsen van de sluisdeuren.

De weg is op die momenten kort gestremd voor het wegverkeer, fietsers en voetgangers. De korte stremming (< 1 uur) vindt plaats

in de week van 25 juni t/m 2 juli (we proberen dit buiten de spitstijden te doen).

Die week is de Sluisweg verder open voor al het verkeer. We maken één rijbaan beschikbaar voor het autoverkeer

(enig op onthoud kan er zijn doordat er stoplichten worden geplaatst zodat van beide richtingen het verkeer om de beurt door kan gaan)

en één rijbaan is beschikbaar voor fietsers.

Boten te water seizoen 2016

20131019 Boten uit het water (12)Zaterdag 9 april aanstaande gaan de boten weer te water. We beginnen weer vroeg op die zaterdagmorgen.

Als voorbereiding is er een hijsvergadering georganiseerd die plaats zal vinden op woensdagavond 23 maart aanstaande, aanvang 19.30 in de Kombuis. Alle boot eigenaren die gezamenlijk de boot te water willen laten worden op de hijsvergadering verwacht. Indien u verhindert bent om aanwezig te zijn op de hijsvergadering wordt er van u verwacht dat u zich afmeld.