Stijging IJsselmeerpeil van de baan

De plannen om het waterpeil van het IJsselmeer in de toekomst met 1,5 meter te laten stijgen zijn definitief van de baan. De zoetwatervoorraad is in de zomermaanden voldoende te vergroten met minder peilstijging, in combinatie met een flexibeler peilbeheer. Bij te veel water kan ook door middel van pompen in de Afsluitdijk geloosd worden op de Waddenzee. Dat blijkt uit het Deltaprogramma 2013, dat vorige week door Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Advies Deltacommissie

In september 2008 adviseerde de toenmalige Deltacommissie onder voorzitterschap van oud-minister Cees Veerman het peil van het IJsselmeer op termijn (2100) te laten stijgen met 1,5 meter. Op die manier zou het – met alle klimaatveranderingen in het verschiet – mogelijk blijven om onder vrij verval te spuien naar de Waddenzee en zouden we ook verzekerd zijn van ‘droge voeten’. Een dergelijke peilstijging zou vergaande consequenties hebben voor de watersport en tal van andere functies van het IJsselmeergebied.

Gevolgen

Na het uitkomen van het advies van de commissie Veerman is uitgebreid gesproken met alle maatschappelijke organisaties over het toekomstig peil van het IJsselmeer. Ook  vertegenwoordigers van het Watersportverbond hebben in vele bijeenkomsten gewezen op de gevolgen van een peilverandering voor de watersport. Een hoger peil leidt tot doorvaartproblemen bij vaste bruggen, een lager peil tot baggerproblemen van vaargeulen en havens en een sterk wisselend peil moet leiden tot aanpassing van steigers, havenvoorzieningen en dergelijke. Ook kan een verlaging van het waterpeil leiden tot meer waterplantengroei met alle overlast van dien voor de watersport.

Nieuwe inzichten

Gaandeweg is het inzicht geboren dat grote hoeveelheden water ook door middel van nieuw aan te leggen pompen in de Afsluitdijk naar de Waddenzee geloosd kunnen worden. Misschien iets minder duurzaam dan het lozen onder vrij verval, maar veel goedkoper dan het laten meestijgen van het IJsselmeerpeil met de zeespiegestijging. Dat inzicht is nu overgenomen in het Deltaprogramma 2013 van de Deltacommissaris, dat door staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Toekomstplannen

In 2014 wordt een besluit genomen over het nieuwe IJsselmeerpeil per 2015. Daarmee zal een stapje gezet worden in de richting van het peil in de verre toekomst. Wat dat toekomstig peil zal zijn, is nog onzeker. Zeker is in ieder geval dat het geen 1,5 meter er bovenop zal zijn. Diverse regionale vertegenwoordigers van het Watersportverbond zullen dus nog wel even de vinger aan de pols moeten houden.

Bron: Watersportverbond

UITNODIGING MOLENMAN

Beste Zeilers,

Het einde van de onderlinge competitie is al weer bijna in zicht. We hebben weer kunnen genieten van veel wedstrijden. Natuurlijk is het nog niet afgelopen en kunnen we nog genieten van een aantal wedstrijden.

Aanstaande donderdag avond 27 september de laatste avond wedstrijd en zaterdag 29 september de Molenman naar Enkhuizen of anders gezegd de Kroebrace.

De competitie is echt heel spannend zowel de donderdag als de zaterdag.

Ook de altijd leuke gezellige wedstrijd naar Enkhuizen is er een die je eigenlijk niet mag missen. Langs deze weg roepen we daarom iedereen weer op om mee te doen aan deze wedstrijd.

De start is om 9.00 uur.

In Enkhuizen willen we weer gezellig eten met elkaar, waar dan ook de prijsuitreiking zal gaan plaatsvinden. Een van de vorige keren hebben we de burgemeester van Enkuizen bereid gevonden om de prijzen uit te reiken. Ook dit keer proberen we er weer een gezellig en spannend geheel van maken.

Wie wil deelnemen kan zich aanmelden via de mail of bel naar Maarten Post 0653237646.

Belangrijk is even het aantal bemanningsleden door te geven i.v.m. opgave bij het restaurant.

Verdere informatie zal nog via de mail verstrekt worden.

Wij hopen weer op heel veel deelname. Natuurlijk mogen belangstellenden die geen eigen zeilboot hebben zich ook aanmelden en kunnen dan met een van de andere schepen mee.

Natuurlijk mag je ook met je motorschip, maar dit verplicht je wel om bij de finish te liggen en de binnenkomende schepen toeterend te ontvangen.

Tot zaterdag 29 september

Nog enige tijden;

Start: 9.00 uur

Eten: 13.00 uur

Namens de wedstrijdcomm.
WSV de ZUIDERZEE

 

Obligatie nieuws update 2

Beste watersporters,

Het is ongeveer 14 dagen geleden dat ik de eerste update schreef met betrekking tot onze obligatie lening, hierin heb de zaken in de meest negatieve zin benaderd.

Nu de realiteit, deze is anders en als u het goed heeft gelezen, de ‘ lat’ is op 75.000,- gesteld, dit is de ultieme uitdaging, maar zal ca 10.000,- lager uitvallen, dus aan de hoge kant begroot! Maar u bent niet anders gewend van uw penningmeester, deze houdt van ruime begrotingen!

Verder is de aflossing gesteld op 2.500,- per jaar, dit is een minimum, iemand die onze jaarcijfers van afgelopen jaren eens goed gaat bekijken, ziet dat er afgelopen jaren ruimte was voor een drie-/ a viervoud van dit bedrag!

De aflossing gaat dus veel sneller dan u denkt en dat is ook de bedoeling van het bestuur. Een totale looptijd van 6 tot 10 jaar is dus realistisch te noemen.

Ik heb verder eens zitten rekenen, afgelopen jaren op een rij gezet, de conclusie is dat als ieder lid een inbreng doet van ca. 500,- a 1.000,- dan hebben we riant onze financieringsbehoefte rond! Voorts ben Ik mij bewust dat niet iedereen zomaar even dit bedrag kan missen, maar gemiddeld genomen moeten we daar uit kunnen komen, iedere 100 euro is welkom.

Nu de huidige stand, 8.700,-, wat mij betreft enigszins tegenvallend ! Echter ik heb mondeling nog enkele gesprekken gehad met leden die mij toezeggingen deden, de concrete bedragen hoor ik nog graag van deze, ook de termijn van storting hoeft niet direct te zijn, eind december storten mag ook.

Voorts worden ook andere bronnen momenteel bewerkt, waarover later meer.

Ik verwacht dus iets meer respons, niet alleen met directe gelden op de rekening, maar ook eventuele concrete toezeggingen graag even mailen.

De penningmeester

Obligatie nieuws

Beste watersporters,

Ruim een week geleden heeft een ieder een mail gehad, met betrekking tot de uit te geven obligaties, de eerste gelden zijn reeds toegezegd en of gestort op de rekening.

Momenteel is de stand € 8.000,00 aan toegezegde of ontvangen bedragen.

Voor de duidelijkheid, het wordt een lening tegen 0% of 3% rente, dit is uw keuze. Verder zullen de uit te geven obligaties, nominaal € 100,00 per obligatie bedragen, en per obligatie wordt er uitgeloot.

In het meest negatieve scenario is uw looptijd, als de volle 75.000,- (is echt de bovenkant) wordt bereikt en als al uw obligaties helemaal aan het eind worden uitgeloot en als er geen extra uit lotingen gebeuren, 30 jaar.

Dit lijkt heel erg lang, maar om hier op uit te komen gaat het naar mijn idee niet goed met onze club, maar wordt u ook getergd door ‘ het (nood)lot’ en uzelf weet wel beter.

Met belangstelling zie ik uw reacties tegemoet,

De penningmeester

 

SP, GroenLinks en PvdA willen Vaartax

Als links het voor het zeggen krijgt, komt er een vaartax. De extra belasting kan booteigenaren tot 1000 euro per jaar extra kosten.

Een aantal partijen heeft de maatregel laten doorrekenen door het Centraal Planbureau, maar in de verkiezingsprogramma’s is er niets over terug te vinden.

Een half miljoen mensen hebben een boot in Nederland, als het aan de SP, Groenlinks en de Pvda ligt gaan ze flink meer betalen voor hun bootje.

Dit zijn de plannen: Stel, u heeft een boot van 20.000 dan betaalt bij de SP 140 euro per jaar meer. Bij de Pvda betaalt u gemiddeld 600 euro per jaar extra. Groenlinks wil een vast bedrag per boot per jaar heffen van 1.000 euro. De branchorganisatie van de watersportvereniging is verbijsterd. Want in de verkiezingsprogramma’s lees je er niets over.

De bootbelasting moet de schatkist zo’n 100 miljoen opleveren. Voorstellen voor een vaartax zijn er eerder gedaan, maar die zijn tot nu toe gestrand.

Obligatie lening vervanging steiger

Afgelopen jaarlijkse algemene leden vergadering, en middels de laatste MAKJAN heeft u kennis kunnen nemen van de plannen van uw bestuur om de huidige houten steiger in zijn geheel te vervangen. Daar het hier een flinke investering betreft zal het noodzakelijk zijn om ook extern gelden aan te trekken, hiervoor heeft u reeds een fiat gegeven tijdens deze vergadering.

Ook is tijdens deze vergadering gemeld de mogelijkheid om middels een obligatie lening te helpen de vereniging financieel te ondersteunen, en op deze manier de rente lasten laag te houden.

Vanuit de vergadering kwamen hierover al positieve geluiden naar voren!

Het moment van actie is nu aangebroken!

Om een en ander nu verder concreet te maken onderstaande de voorwaarden:

– Rente 3 % of rente vrij (graag aangeven);

– Obligaties in coupures van € 100,–(aan toonder);

– De jaarlijkse aflossing is minimaal € 2.500,–, of eventueel meer als de jaarrekening daar ruimte voor biedt. Aflossing gebeurt bij jaarlijks uitloting. Uitgelote obligaties worden jaarlijks, op de jaarlijkse algemene ledenvergadering bekend gemaakt.

– Opzegging en/of beëindiging van het lidmaatschap cq. donateurschap geeft geen recht op directe aflossing.

– Algehele aflossing is slechts mogelijk op verzoek, en voor zover de financiële draagkracht van de vereniging dat toelaat. Een en ander is ter beoordeling aan het bestuur.

– Betaalbaarstelling van eventuele rente van deze obligaties is jaarlijks achteraf, en zal in overleg met de penningmeester plaats vinden.

De administratie van deze obligaties berust bij de penningmeester, deze zal daartoe een register aanleggen. Uitgifte van de obligaties zal plaatsvinden na ontvangst van uw bijdrage.

Wij hopen op deze manier een substantieel bedrag binnen te krijgen ter ondersteuning van onze plannen. Los van uw financiële ondersteuning zullen wij tevens een beroep gaan doen op uw zelfwerkzaamheid.

• Wilt u inschrijven op deze obligatie lening wilt u dan gebruik maken van het volgende e-mail adres : albertvanveen@xs4all.nl (penningmeester).

• Als u direct besluit om al bij te dragen, kunt u uw bijdrage overmaken op rekening 90.39.21.448 onder vermelding van ‘Obligatie lening’, de obligaties zult u dan via de penningmeester t.z.t. ontvangen.

Bestuur Watersport vereniging de Zuiderzee

Inhaal wedstrijd

Aanstaande donderdag 6 september wilden we een wedstrijd inhalen. Het wordt eigenlijk kort van tevoren aangegeven, maar aangezien het s’avonds al vroeger donker wordt, leek het ons verstandig deze wedstrijd aanstaande donderdag in te halen.

In de donderdagklasse is het op dit moment in het klassement heel erg spannend, dus wilden we ook graag alle wedstrijden gevaren hebben.

Wij hopen weer op veel deelnemers.

Klasse 2 start om 18.45 uur en klasse 1 om 19.00 uur

Tot donderdag

De wedstrijdcommissie
WSV de Zuiderzee